Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Łask - Parki

Park miejski w Łasku – położony na północy miasta (pomiędzy drogą krajową Łódź-Kalisz a rzeką Grabią), rośnie w nim ok. 50 gatunków drzew i krzewów głównie liściastych. Obecnie najcenniejszy starodrzew stanowią wiązy szypułkowe, lipy drobnolistne, klony, dęby, graby.

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kolumna-Las” w Łasku – utworzony w 1993 roku, położony w granicach miasta, zajmuje powierzchnię 365 ha. Ochroną objęty jest starodrzew sosnowy wraz z historyczną drewnianą zabudową letniskową.

 

Rzeka Grabia – długość 77 km, powierzchnia dorzecza 813 km2.Wypływa jako Grabówka na północny wschód od wsi Grabica, uchodzi powyżej Rogóźna na polach wsi Grabno. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu – 2,5 m.Fauna rzeki odznacza się niezwykłym bogactwem. Badania zoologiczne prowadzone tu przez Uniwersytet Łódzki od 1928 roku wykazały występowanie 800 gatunków, w tym 80 odkrytych po raz pierwszy w Polsce i 2 nowych dla nauki. W wodach rzeki bytują chronione, rzadkie i zagrożone gatunki bezkręgowców.

 

Park podworski i relikty dworu w Zielęcicach – stary i zaniedbany park w stylu angielskim, o powierzchni 3.2 ha z resztkami dworu wbudowanymi w mury świetlicy, poniżej przepływa Grabia . Z brzegu można podziwiać pięknie meandrującą rzekę oraz wsłuchać się w szum przepływającej wody.  W okresie międzywojennym w dworze przebywał Jarosław Iwaszkiewicz, który słuchał tu wierszy recytowanych przez Świętopełka Karpińskiego, młodego poetę z Łasku. Nieopodal przepływa rzeka Grabia.

 

Dwór i park w Karszewie – pozostałości  rozległego zespołu dworskiego, obecnie  nie zostało praktycznie nic oprócz parku i stawu. Neoklasycystyczny, murowany dwór z połowy XIX wieku z naczułkowym dachem krytym dachówką stał jeszcze kilkanaście lat temu. Przy dworze znajdował się też spichlerz. Dziś teren podzielony jest na prywatnych właścicieli i znajdują się tu działki rekreacyjne.

 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Grabi (na terenie gmin Łask, Dobroń, Sędziejowice, Widawa i miasto Łask). Powierzchnia całkowita wynosi 4007 ha. Obok koryta rzeki Grabi ochroną objęte są tu znajdujące się w jej dolinie: starorzecza, drobne zbiorniki eutroficzne, wydmy śródlądowe, mokradła, niżowe i górskie świeże łąki, lasy łęgowe, olsowe i bory sosnowe. Rzeka ta odznacza się niezwykłym bogactwem fauny (800 gatunków), w tym wiele gatunków rzadkich i chronionych.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi (na terenie gmin Łask Buczek i Dobroń) – łączna powierzchnia wynosi 6558 ha z czego ok. 502,32 ha stanowią lasy zarządzane przez leśnictwa: Grabia, Dobroń, Kopyść, Sędziejowice i Luciejów w nadleśnictwie Kolumna wchodzące w skład RDLP w Łodzi.
Obszar znajduje się na Wysoczyźnie Łaskiej obejmując dolinę rzeki Grabii w jej środkowym biegu wraz z dopływami: Pałusznicą i Końską. Grabia, będąca prawostronnym dopływem Widawki (dorzecze Odry) jest uznawana za jedną z najczystszych rzek nizinnych w Polsce. Na terenie obszaru znajdują się liczne starorzecza i niewielkie naturalne zbiorniki eutroficzne, a rzeka na tym odcinku silnie meandruje. Środowisko jest zróżnicowane: występują tu wydmy śródlądowe pokryte murawami napiaskowymi jak i mokradła oraz tereny podmokłe. Znajdują się tu też liczne niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi