Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Zelów - ośrodki kultury

DOM KULTURY W ZELOWIE
ul. Kościuszki 74, 97-425 Zelów, tel. 44 634 10 98
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.domkultury-zelow.pl
Dom Kultury od 1996 r. wydaje pismo kulturalno-literackie „Gazeta Kulturalna” (do dzisiaj ukazało się 170 numerów tego miesięcznika). Od 1995 roku pracownicy Domu Kultury współorganizują Letnie Koncerty Festiwalowe towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko. Letnie Koncerty Festiwalowe to imprezy na najwyższym artystycznym poziomie, które przyciągają całe rzesze miłośników muzyki. Dom Kultury prowadzi galerię Collage, w której każdego roku ma miejsce kilkanaście wernisaży nowych wystaw. Prezentowane są prace: malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, tkaniny artystycznej, szkła artystycznego. Galeria przygotowuje ekspozycje okolicznościowe i edukacyjne. W galerii odbywają się również spotkania w ramach Zelowskiego Salonu Literackiego.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY IM. ADAMA MICKIEWICZA  W ZELOWIE
Plac Dąbrowskiego 9, 97-425 Zelów
tel. 446 341 148
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.bibliotekazelow.prv.pl

STOWARZYSZENIE CZECHÓW W POLSCE z siedzibą w Zelowie, Plac Dąbrowskiego 17, lokal 8, 97-425 Zelów
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.czesi.org
Zrzesza członków czeskiej mniejszości narodowej oraz ich potomków żyjących w Polsce i podejmuje działania dla zachowania języka przodków i dziedzictwa kulturowego osadników czeskich żyjących od wielu pokoleń w Polsce. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest także na rozwijanie lokalnej i regionalnej kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej. Inicjuje wyjazdy krajoznawcze, koncerty, pokazy czeskich filmów, wystawy i spotkania tematyczne. W siedzibie Stowarzyszenia funkcjonuje punkt wypożyczania książek, muzyki i filmów czeskich.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA ZALESIE 37, 97-425 Zelów
Głównym celem Stowarzyszenia jest m.in. aktywizacja i integracja mieszkańców wsi wokół rozwiązywania codziennych problemów, dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe, a także prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi. Stowarzyszenie jest prężnym ośrodkiem kultury na terenie sołectwa i ma na swoim koncie kilka zrealizowanych z sukcesem inicjatyw, np. projekt „Warsztaty promujące tradycje kulinarne kluczem integracji społeczności”.

FUNDACJA ROZWOJU GMINY ZELÓW, ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów
tel. 446 341 006, 446 341 014
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.frgz.pl
Misją Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim. Fundacja jest wpisana do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług finansowych i informacyjnych.
Wspieranie rozwoju gospodarczego realizowane jest przez wydzielone jednostki organizacyjne:
– Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy,
– Zelowski Fundusz Przedsiębiorczości,
– Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości.
Istotnym elementem w działalności Fundacji jest także realizacja celów statutowych polegająca na finansowym, rzeczowym i merytorycznym wspieraniu lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym i proekologicznym.

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „RAZEM”- ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów
tel. 790 883 398
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.sdrazem.org
Główne cele działalności:
1. Pomoc donatorom w realizacji ich celów dobroczynnych.
2. Wspieranie inicjatyw w zakresie: dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także ochrony środowiska.
3. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu.
4. Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują powyższe działania.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ul. Kościuszki 41, 97-425 Zelów
tel. 44 733 26 84
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Głównym celem działalności jest zrzeszanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin dla polepszenia warunków bytu oraz zwiększania ich uczestnictwa w życiu publicznym.
Istotnym elementem działania jest m.in. kształtowanie właściwego stosunku ludzi zdrowych do ludzi niepełnosprawnych poprzez propagowanie i szerzenie dostępnych form pomocy tym ludziom, zabieganie o właściwe i celowe organizowanie dostępu ludzi niepełnosprawnych do oświaty, leczenia i pracy na zasadach dostępnych, jak dla ludzi zdrowych, a także prowadzenie działalności wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wśród wielu działań podejmowanych przez Stowarzyszenie warto wymienić corocznie organizowany Karnawałowy Bal Dobroczynny. Dochód z balu, loterii fantowej, sprzedaży obrazów przeznaczany jest na funkcjonowanie Integracyjnego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Zelowie oraz na działania statutowe organizacji.


TOWARZYSTWO SZKOLNE KOCISZEW- Kociszew 32, 97-425 Zelów
tel. 44 634 12 39
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.republika.pl/kociszewsp
Główne cele działalności:
1. Tworzenie prozdrowotnych warunków pracy i nauki, dbanie o harmonijny, intelektualny, fizyczny i estetyczny rozwój dziecka.
2. Pomoc i profilaktyka społeczna, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
3. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej, kształtowanie umiejętności podejmowania świadomych decyzji dotyczących życia w zdrowiu.
4. Wspieranie wychowania dla demokracji, kształcenie postaw tolerancji, przeciwdziałanie ksenofobii.
5. Prowadzenie szkół publicznych.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi